Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

 

  Narodila sa v Trenčíne. Je doktorkou vied, pôsobí ako  germanistka a slavistka,  vedúca vedecká pracovníčka (Ústav svetovej literatúry SAV), profesorka (Masarykova univerzita, Brno), hosťujúca docentka na Univerzite v Kolíne n/Rýnom (1995-1998), spisovateľka a publicistka, členka Slovenského syndikátu novinárov, členka Klubu nezávislých spisovateľov, SSS, predsedníčka SC P.E.N. Knižne mohla publikovať až po r. 1989. Vedecké práce zameriava na výskum slovenskej moderny, ktorú v komparatistických štúdiách začleňuje do kontextu svetovej literatúry. Editorka zborníkov a antológií.

Monografie: Biele miesta v slovenskej literatúre (v spoluautorstve, SPN 1991), Roky úzkosti a vzopätia (Causa editio 1992), Jozef Cíger Hronský a moderna (Veda, 2000), Jozef Cíger Hronský und die Moderne (prepracovaná a doplnená verzia, Petr Lang, 2004, cena SAV a LITFONDu). Paradoxy Pavla Straussa. (PETRUS, Bratislava 2006).

Próza a poézia: Zvony v kameni (1993), Tíš (1996), Tell (1999, cena SSS a LITFONDu), Biele steny (2003). Poviedky z týchto kníh boli čiastočne publikované časopisecky a sú súčasťou domácich a zahraničných antológií, naposledy napr. Žena slnko v antológii poviedok "Keď sa ženy odhalia" (AHO3 2007). Preklady próz a básní do nemčiny, angličtiny, taliančiny, ruštiny, poľštiny, litovčiny,  japončiny a hindu.Tibor Bartfay: Marína